ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

53,00 €
με ΦΠΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ανατύπωση των εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως νόμων, διαταγμάτων κλπ. Από έτους 1843-1854. Τόμος Β'. Εν Αθήναις, Εθνικό Τυπογραφείο, 1866. 4ο. Δέρμα στη ράχη.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-1050

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς