ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ. Αγόρευσις Γεωργίου Παπανδρέου αντιπροέδρου της κυβερνήσεως εις την βουλήν κατά τας συνεδριάσεις Η' και Θ' της 13 και 14 Νοεμβρίου 1950 επί της τοποθετήσεως των ελληνικών καπνών εις την γερμανικήν αγοράν. Αθήναι 1950. 8ο, σ. 39.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4834

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς